Carols at Waitrose North Walsham (08/12/18 09:00 - 13:00)